natječaji

Glazbena škola Pavla Markovca

10000 Zagreb, Trg žrtava fašizma 9.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10., 105./10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12 94/13. i 152/14.) Glazbena škola Pavla Markovca raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

  • nastavnika/ce violine 1 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme (zamjena za porodiljski) a najduže do 31. kolovoza 2018. god.

  • nastavnika/ce viole 1 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme (zamjena za dodatni roditeljski dopust)

  • nastavnika/ce harfe 1 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje) a najduže do 31. kolovoza 2018. god.

  • nastavnika/ce udaraljki 1 izvršitelja/ice na NEodređeno puno radno vrijeme

Kandidati, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, moraju ispuniti i uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105. i 154. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odnosno članku 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju.

Uz ponudu na natječaj i životopis kandidati su dužni dostaviti presliku:

  • diplome,

  • domovnice,

  • rodnog lista,

Za kandidate za radno mjesto nastavnika/ce udaraljki na neodređeno radno vrijeme koji na osnovi svojih referenci uđu u uži izbor odabira, organizirat će se audicija-ogledni sat.

Izabrani kandidat treba dostaviti uvjerenje nadležnog suda da nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci).

Stupanje na rad odmah.

Kandidati koji nisu položili stručni ispit, a budu izabrani, dužni su ga položiti u zakonskom roku. Kandidati koji nisu stekli pedagoške kompetencije, ako budu izabrani, dužni su ih steći u zakonskom roku. Natjecati se mogu osobe oba spola.

 

Natječajna dokumentacija dostavlja se na adresu:

Glazbena škola Pavla Markovca, 10000 Zagreb, Trg žrtava fašizma 9.

Rok za dostavu prijava je 8 dana od dana objave ovog natječaja.

Nepravodobne i prijave bez potrebnih dokumenata neće se uzimati u obzir.

Kandidati će o izboru biti obaviješteni u propisanom roku.

 

U Zagrebu, 18.09.2017.

joomla template 1.6