natječaji

Glazbena škola Pavla Markovca
Zagreb, Trg žrtava fašizma 9
Klasa: 602-03/17-01/01-01
Urbroj: 251-336-17-36
Zagreb, 26.04.2017.

 

Na temelju članaka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) te članka 51. Statuta Glazbene škole Pavla Markovca, Zagreb, Trg žrtava fašizma 9, Školski odbor raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

 

1. Za ravnatelja/icu škole može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete:

-  završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja/icu, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij;

- uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

- najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

 

2. Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini stručne spreme (diploma, a za kandidate s obvezom polaganja stručnog ispita/stjecanjem pedagoških kompetencija i uvjerenje /potvrda o ispunjenju zakonskih obveza),
  • dokaz o stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis HZMO-e i potvrda školske ustanove o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa),
  • dokaz o državljanstvu,
  • dokaz da ne postoje zakonske zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci).

 

3. Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 5 godina.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenoj preslici dostaviti na adresu škole:

Glazbena škola Pavla Markovca, Trg žrtava fašizma 9, 10000 Zagreb, s naznakom "Prijava na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice - ne otvarati".

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

                                                                                               

                                                Predsjednica ŠO

                                                                                                    Jelica Kuzmin, prof. savjetnik v.r. 

joomla template 1.6