natječaji

 

Obavijest o izboru kandidata

Glazbena škola Pavla Markovca

10000 Zagreb, Trg žrtava fašizma 9.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Glazbena škola Pavla Markovca raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

-             -   Nastavnika solfeggia (m/ž) 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno (njega djeteta)

-            -    Nastavnika solfeggia (m/ž) 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno

Kandidati, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, moraju ispuniti i uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105. i 154. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odnosno članku 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

-        dokaz o stručnoj spremi,

-        presliku domovnice i rodnog lista

-        potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO (elektronički zapis)

-        životopis

Za kandidate za radno mjesta:

Nastavnika solfeggia na neodređeno radno vrijeme

koji na osnovi svojih referenci uđe u uži izbor odabira, organizirat će se audicija-ogledni sat.

Izabrani (primljeni) kandidat treba dostaviti uvjerenje nadležnog suda da nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci).

Stupanje na rad odmah.

Kandidati koji nisu položili stručni ispit, a budu izabrani, dužni su ga položiti u zakonskom roku. Natjecati se mogu osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija dostavlja se na adresu:

Glazbena škola Pavla Markovca, 10000 Zagreb, Trg žrtava fašizma 9.

Rok za dostavu prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepravodobne i prijave bez potrebnih dokumenata neće se uzimati u obzir.

Molimo kandidate da u prijavi obavezno navedu adresu elektroničke pošte.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog  rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102., 103. i 104. Zakona o hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj, dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sukladno odredbama Uredbe (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća Europe od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Glazbenoj školi Pavla Markovca za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj u svrhu provedbe istog. 
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

U Zagrebu, 24.01.2019.

 

Obrazac PR - Nastavnika solfeggia (m/ž) 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno (njega djeteta)

Obrazac PR - Nastavnika solfeggia (m/ž) 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno 

tockice750

U skladu s Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan školeGodišnjeg plana i programa rada Glazbene škole Pavla Markovca za školsku  godinu 2018./2019., objavljuje se: Javni poziv za organizaciju izvanučioničke nastave OVDJE

Na sastanku održanom 27. prosinca 2018. Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za organizaciju dvodnevne izvanučioničke nastave u Budimpeštu za 3. razrede srednje škole izabralo je agencije:

· Turistička agencija Punim jedrima j.d.o.o. 10000 Zagreb, Palmotićeva 40

· Turistička agencija SPEKTAR PUTOVANJA d.o.o. 10000 Zagreb, Strossmayerov trg 8

Roditeljski sastanak održat će se u četvrtak, 17. siječnja 2019. s početkom u 17:00 sati u sobi 1/I. kat. Ova objava je i poziv odabranim agencijama za predstavljanje ponuda u trajanju do 10 minuta.

Obavijest o izboru agencije za organizaciju izvanučioničke nastave prema javnom pozivu br. 02/2018.

Na roditeljskom sastanku održanom dana 17. siječnja 2019. za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike 3. s. nakon predstavljanja dviju odabranih ponuda, odabrana je ponuda Turističke agencije SPEKTAR PUTOVANJA d.o.o. 10000 Zagreb, Strossmayerov trg 8

Zahvaljujemo svim putničkim agencijama na ponudama i prezentacijama.

Predsjednica Povjerenstva:

Marija Berać Jozić, prof. mentor

 

 

 

joomla template 1.6